Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Μαθήματα 5ετούς Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών:

1° Έτος:  Εξάμηνο |    Εξάμηνο
2° Έτος:  Εξάμηνο |    Εξάμηνο
3° Έτος:  Εξάμηνο |    Εξάμηνο
4° Έτος:  Εξάμηνο |    Εξάμηνο
5° Έτος:  Εξάμηνο | 10° Εξάμηνο

Συγκεντρωτικά

Οδηγός Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών Ακαδ. Έτους 2022-2023 (έκδοση 2022)

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ΠΠΣ (έκδοση 2022)

Κανονισμός κατά της Λογοκλοπής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (έκδοση 2021)

5ετές Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών:

Αντιστοιχίες Μετεγγραφών: ΦΕΚ 2549/25-7-2020

Integrated Master: Το Τμήμα έχει υποβάλει αίτηση στο Υπουργείο Παιδείας για την αναγνώριση του παρεχόμενου τίτλου σπουδών του ως «Ενιαίου και Αδιάσπαστου Τίτλου Σπουδών Μεταπτυχιακού Επιπέδου – Integrated Master», σύμφωνα με παρ. 1, άρ. 46, Ν. 4485/2017.


Μαθήματα προηγούμενου (4ετούς) Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών:

1° Έτος: Α’ Εξάμηνο | Β’ Εξάμηνο
2° Έτος: Γ’ Εξάμηνο | Δ’ Εξάμηνο
3° Έτος: Ε’ Εξάμηνο | ΣΤ’ Εξάμηνο
4° Έτος: Ζ’ Εξάμηνο | Η’ Εξάμηνο

Συγκεντρωτικά

Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών (έκδοση 2018)